Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτ. Ελλάδα.

Δικαιούχοι Δράσης :

Γενικά αναφέρεται ότι στην δράση είναι επιλέξιμες υφιστάμενες , νέες και υπό σύσταση μεταποιητικές/βιοτεχνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται/διαθέτουν ένα από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναφέρονται στην πρόσκληση και συγκεκριμένα:

  • Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019

  • Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019 όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους

  • Υπόσταση Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες :

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι κάτωθι:

1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων.

1.2 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

2.3 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (ερευνητικός, εργαστηριακός)

2.4 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης

2.5 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης

2.6 Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

2.7 Εξοπλισμός ΑΠΕ (*Η κατηγορία δαπάνης είναι επιλέξιμη ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται μέσω του κανονισμού Deminimis EE1407/2013)

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος για πρόσληψη προσωπικού σε μειονεκτική θέση

3.2 Επαγγελματική Κατάρτιση Προσωπικού.

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.

4.2 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού.

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων.

5.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων διεργασιών

5.3 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών προώθησης προϊόντων (*κατηγορία δαπάνης είναι επιλέξιμη μόνο για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται μέσω του κανονισμού Deminimis EE1407/2013)

Προϋπολογισμός ‘Έργων – Διάρκεια Υλοποίησης :

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται :

A. από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013


B. από 20.000,00€ έως 1.000.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ένταξης .

Ποσοστά Ενίσχυσης :

Tα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται απο 45% έως 65% ανάλογα με τον κανονισμό ενίσχυσης (κανονισμός ΕΕ 1407/2013 ή ΕΕ 651/2014 ) μέσω του οποίου θα αιτηθεί την χρηματοδότηση η επιχείρηση.

Συγκεκριμένα:

Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 Κανονισμός ΕΕ 651/2014
Πολύ Μικρή / Μικρή Επιχείρηση65%55%
Μεσαία επιχείρηση65%45%

Περίοδος Υποβολών :

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Έναρξη υποβολής προτάσεων 06/10/2020 ώρα 13:00

Λήξη υποβολής προτάσεων 14/04/2021 ώρα 15:00

Χρήσιμα Αρχεία :