Ρύθμιση σε έως 420 δόσεις!!!

Απο 01/07/2021 υφόσταται η δυνατότητα φυσικά και νομικά πρόσωπα να ρυθμλιζουν τις οφειλές τους σε έως 420 δοσεις μέσω του Ν.4738/2020

Ποίοι μπορούν να ρυθμίσουν.

Κάθε φυσικο ή νομικο πρόσωπο με πτωχευτική ιδιότητα. Δηλαδή μπορούν να αιτήθουν την ρύθμιση των οφειλών τους μισθωτοι, συνταξιούχοι, ελευθεροι επαγγελματίες / έμποροι και εταιρείες.

Ποιες οι βασικές προυποθέσεις;

α) Το ενενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών του προσώπου της παρ. 1 σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να μην οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
β) ο αιτών να μην έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) ή του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ή του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) ή του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
γ) ο αιτών να μην έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.
δ) Να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή να μην έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει δεκαπέντε. (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου Α΄ .

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:

Οι οφειλες σε πιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομάνων αυτών που τελούν υπο ειδική εκκαθάριση).
Οι βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου.
ΟΙ βεβαιωμένες απαιτήσεις των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε πόσες δόσεις ρυθμίζόνται οι οφειλές:

Οι οφειλές προς πιστωτικά ιδρυματα μπορούν να ρυθμιστουν σε έως 420 δόσεις ενώ οι οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε έως 240 δόσεις.

Πως ορίζονται ο αριθμός των δόσεων και το ποσό αυτών:

Ο αριθμός των δόσεων και το ποσό αυτών προσδιορίζεται από το ” Υπολογιστικό Εργαλείο ” που έχουν στη  διάθεση τους οι πιστωτες. Το “Υπολογιστικό Εργαλείο” συνεκτιμά το εισόδημα, την περιουσία και τα βάρη επι αυτής και υπολογίζει όλα τα απαραίτητα μεγέθη ώστε να εξάγει τον αριθμό των δόσεων και την διάρκεια αποπληρωμής.

Σημεία προσοχής:

– Η συμμετοχή των πιστωτών στην διαδικασία είναι προεραιτική.

– Η συνυποβολή αίτησης απο τυχών εγγυητές ή οφειλέτες δεν είναι κατ’ αρχάς υποχρεωτική.

– Η ρύθμιση των οφειλών του οφειλέτη δεν απαλλάσει συνοφειλέτη και εγγυητές.

– Η δόση προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν μπορεί να είναι κάτω των 50€.

– Υπο συγκεκριμένς αυστηρές  προυποθέσεις δύναται να μειωθεί/κουρευτεί η οφειλή.