Ταμείο Ανάκαμψης – Πράσινος Αγροτουρισμός

Το καθεστώς έχει προκυρηχθει απο το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και  δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν

 • Τουριστικά Καταλύματα
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσίες κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Δικαιούχοι:

 • Όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες

Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Καταλύματα
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 • και υπηρεσίες κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές
 • πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Απαιτείται προσκόμιση πλάνου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες που ανήκουν στην Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης

Επιλεξιμες Δαπάνες :

 1. Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτου.
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 3. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημιέτοιμων εντός του χώρου της μονάδας Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO 2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO 2 μικρότερο των 50 g/ Km Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων για τη λειτουργία της επιχείρησης, δεν ξεπερνούν το 20 του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 5. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας .εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος που λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά
 6. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 7. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων Έρευνες αγοράς Εταιρική ταυτότητα branding logos εταιρικές παρουσιάσεις κ λπ Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards IFS FoodStandard GLOBALG A P κ λπ) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει
 8. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ Οι άυλες δαπάνες του ενεργητικού δεν ξεπερνούν το 50 του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού των δαπανών που εντάσσονται στις περιφερειακές ενισχύσεις.
 9. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ Για τις ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 300 000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο
 10. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις Το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 500 000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανά έτος
 11. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Η ένταση της ενίσχυσης για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 45% της επιλέξιμης δαπάνης Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται στο 55 για τις ΜΜΕ Οι δαπάνες σε ΑΠΕ, δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Προυπολογισμός:

 • Πολ. Μικρές- Μικρές – Μεσαίες Επιχηρήσεις:

Ελάχιστος Προυπολογισμός : 500.000€
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 7.500.000€

 • Μεγάλες Επιχηρήσεις:

Ελάχιστος Προϋπολογισμός : 500.000 €
Μέγιστος Προϋπολογισμός : 12.500.000€

Ένταση Ενίσχυσης: