” Πράσινα” ΤΑΞΙ

Taxi yellow sign with public transport symbols realistic vector illustration

Η δράση αφορά την επιχορήγηση για αγορά αμιγώς ηλεκτρικού ταξί (BEV).

Ποιους Αφορά :

Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκ μετάλλευση ταξί».

Ως ιδιοκτήτες νοούνται όσοι κατέχουν το εκατό τοις εκατό (100%) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι) η αίτηση υποβάλλε ται από το σύνολο των δικαιούχων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους συγκύριους.

Ποσό Ενίσχυσης:

To ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% και μέχρι του ποσού των 17.500€ ανά ιδιοκτήτη / άδεια οχήματος ΤΑΞΙ.

Το ποσό επιχορήγησης μπορεί να αυξηθεί στην περίπτωση που η άδεια οχήματος ΤΑΞΙ είναι ατομική και ισχύει κάτι από τα ακόλουθα:

Υποχρεωτική απόσυρση υφιστάμενου οχήματος5.000,00€
ΑμεΑ1.000,00€
Νέος ηλικίας έως 29 ετών που είναι κάτοχος άδειας1.000,00€
Οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα1.000,00€
Έξυπνο σημείο επαναφόρτισης500€ ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ

Το τελικό ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Υ.Π.Φ.) του οχήματος

Υποβολή Προτάσεων

Oι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 9/1/2023 μέχρι 31/12/2023

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ισχύει η σειρά προτεραιότητας.  Αξιολογούνται οι προτάσεις σύμφωνα με την χρονική στιγμή υποβολής τους.