Νέα Δράση απο Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Η πρόσκληση περιλαμβάνει δυο δράσεις:

Α)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

  • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου .
  • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θεμροκηπίου και στηναύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. Ισχύει και για σκάφη εσωτερικών υδάτων.
  • Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Ισχύει και για αλιεία εσωτερικών υδάτων.
  • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Β)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότηταδυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης ενισχύονται ενδεικτικά οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

  • Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης και αναψυχής 
  • Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου
  • Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση αλιευτικών και λοιπών προϊόντων
  • Ιδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός μικρών βιοτεχνιών

Ποιοι είναι οι Διακούχοι:

1ο. Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων,που δραστηριοποιούνται ή που  θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν. για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

2ο. Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούνστην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Προυπολογσμός Έργων:

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.
Ορίζεται κατώτατο όριο αιτούμενου προϋπολογισμού  2.000,00€. Επίσης το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 75.000 €.

Ποσοστά Επιχορήγησης:

ΕπικράτειαΕπικράτειαΠαράκτια Αλεία μικρής κλίμακας Παράκτια Αλεία μικρής κλίμακας
Δημ. ΔαπάνηΙδιωτ. Συμ/χήΔημ. ΔαπάνηΙδιωτ. Συμ/χη
εώς 50%από 50%έως 80%από 20%

Ως «Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας» νοείται η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δε χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία αλιείας (Άρθρο 3, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.

Περίδος Υποβολών Αιτήσεων:

Έναρξη Υποβολών : 13/09/2021 & ώρα 13:00
Λήξη Υποβολών      : 26/11/2021 & ώρα 15:00