Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικό-τητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) είναι συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ, και έρχεται να αντικαταστήσει την Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – ΤΕΠΙΧ

Στόχος της νέας χρηματοδοτικής δράσης, είναι η προώθηση της επιχειρηματι-κότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προϊόντος, παρέχονται επιχειρημ-ατικά δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού κεφα-λαίου ήτοι κεφάλαια ύψους 366 εκ. ευρώ διατίθενται άτοκα και το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου κάθε δανείου αθ παρέχεται απο τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Κατηγορίες Δανείων:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

• ύψος δανείου από €10.000 έως €500.000 

• διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού

• ύψος δανείου από € 25.000 έως € 1.500.000

• διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες.

  • Εθνική Τράπεζα
  • Τράπεζα Πειραιώς
  • Alpha Bank
  • EFG Eurobank
  • Attica Bank
  • Συνεταιριστικές Τράπεζες Δράμας , Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων
  • Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Υποβολή Αίτησης

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως υποχρεούνται να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.