Επιχειρηματική Εκκίνηση, νέων και υπό σύσταση, Επιχειρήσεων της Δυτ. Ελλάδας

Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις της Μικρής ή πολύ μικρής Επιχείρησης και φέρει την ευθύνη έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την καλή εκτέλεση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα μπορούν αν υποβάλλουν αίτηση Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί μετά της 01/01/2015 και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις οι οποίες θα ασκούν δραστηριότητα επιλέξιμη από την δράση.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία
 • Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός Εξοπλισμός
 • Δαπάνες νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
 • Δαπάνες προς τρίτους/ τεχνική & συμβουλευτική υποστήριξη
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Δαπάνες Σχεδιασμού, Ανάπτυξης ή και πιστοποίησης πρωτοτύπου.

Ποσοστά Ενίσχυσης- Προϋπολογισμός:

H ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών και φθάνει και το 100% για τις δαπάνες του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και τις λειτουργικές δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός των έργων δύναται αν είναι από 25.000€ έως 300.000€

Ημερομηνία Υποβολής:

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι:

 • Έναρξη υποβολής προτάσεων: 21/05/2019 ώρα 13:00
 • Λήξη υποβολής προτάσεων: 15/07/2019 ώρα 15:00