Επιδότηση Δόσεων Επιχειρ. Δανείων -Γεφυρα 2

Ποιους Αφορά:

Επιλέξιμα πρόσωπα για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» είναι:

  • Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
  • Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ. ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ. ΙΚΕ, ΕΠΕ).

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς και να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού και για το λόγο αυτό να έχουν ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19

Ποιές Κατηγορίες οφειλών αφορά:

Υπάρχουν τρείς (3) κατηγορίες επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών, όπως ήταν χαρακτηρισμένες κατά την 31.12.2020:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Εξυπηρετούμενεςοφειλές ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Μη εξυπηρετούμενεςοφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Μη εξυπηρετούμενεςοφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, οι συμβάσεις των οποίωνέχουν ήδη καταγγελθεί.

Ο χαρακτηρισμός των οφειλών και η επιλεξιμότητα του αιτούντος με βάση τις τρείς (3) ανωτέρω κατηγορίες δανείων γίνεται ανά πιστωτή.

Ύψος Συνεισφοράς του Δημοσίου :

Η συνεισφορά του δημοσίου διαφέρει ανάλογα με την καητγορία του δανείου και το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης.


Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:


Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ξεκινά απο 600€ ανα μήνα και ανα οφειλή και φθάνει έως 50.000€


Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ξεκινά απο 500€ ανα μήνα και ανα οφειλή και φθάνει έως 40.000€


Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ξεκινά απο 300€ ανα μήνα και ανα οφειλή και φθάνει έως 25.000€

Περίοδος Υποβολής:

Οι αιτήσεις θα γίνοται απο τις 05/04/2021 έως και 09/05/2021

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι :

http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/