Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας

Στόχοι Δράσης

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

 • Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
 • Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Ποίοι είναι δικαιούχοι;

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που έχουν επιλεξιμη δραστηριότητα σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης.

Τι επιδοτείται;

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Λογισμικά
 • Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
 • Μελέτες
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου

Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση

 • Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

Λειτουργικές δαπάνες

 • Πρόσληψη προσωπικού
 • Εκπαίδευση προσωπικου

Ποσοστό Επιδότησης – Προϋπολογισμός

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι:

 • Έναρξη υποβολής προτάσεων: 09/04/2019 ώρα 13:00
 • Λήξη υποβολής προτάσεων: 17/06/2019 ώρα 15:00

Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είανι απο 30.000€ έως και 300.000€ και το ποσοστό ενίσχυσεις είναι έως 60%