Εξωδικαστικός Μηχανισμός


Στόχος του νόμου είναι η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων και το αξιόχρεο των φυσικών προσώπων με την παράλληλη ρύθμιση των οφειλών, με τρόπο που να αποφεύγεται η απώλεια της περιουσίας του οφειλέτη.


Ποιοι εντάσσονται:

Όλοι οι οφειλέτες νομικά και φυσικά πρόσωπα ακόμη και πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ατομικές επιχειρήσεις
  • Αγρότες
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Μισθωτοί
  • Δημόσιοι υπάλληλοι
  • Προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Προϋποθέσεις Υπαγωγής:

Για την αίτηση υπαγωγής στον νόμο θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι βασικές προϋποθέσεις.

  • Τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών του προσώπου σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΔΕΝ οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά υπερβαίνει το ποσό των €10 χιλ.
  • Το πρόσωπο ΔΕΝ έχει υποβάλει αίτηση για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • Το πρόσωπο ΔΕΝ έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση
  • ΔΕΝ έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί η αίτηση υπαγωγής του και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει 15 τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας
  • Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου ΔΕΝ έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδικήματα

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:

Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο , τα Ασφαλιστικά ταμεία και τις Τράπεζες δύναται αν ρυθμιστούν μέσω του νόμου.


Ποιες Οφειλές Δεν ρυθμίζονται:

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν Ρυθμίζονται οι κάτωθι οφειλές:

  • απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,
  • οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο,
  • οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
  • οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει του ν. 4738/2020 (Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας), ή του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις), ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ.

Αριθμός Δόσεων

Ο νόμος προβλέπει ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης τις διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων τις τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.


Διαγραφή Οφειλών

Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.


Αναστολή Αναγκαστικών Μέτρων:

  • Αναστέλλεται η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Αν η διαδικασία δεν τελεσφορήσει, η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν πριν την αναστολή
  • Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τις οφειλές που ζητείται ρύθμιση
parallax background
 

Επικοινωνήστε μαζί μας