Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς , το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποσκοπεί να παρέχει στους πιστωτές λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, με σκοπό να αποφύγουν την πτώχευση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλαίσο λειτουργίας του μηχανισμού είναι συννενετικό και συνεπώς οι πιστωτές δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν, ούτε όμως και να αποδεχθούν προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Ποιοι έχουν δικαίωμα υπαγωγης:

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα.

Εξαιρέσεις :

Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών δεν επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Όταν ποσοστό τουλάχιστον 90% από τις συνολικές οφειλές του προσώπου συγκεντρώνονται σε έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα (π.χ. σε μία τράπεζα ή μία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων).
 2. Όταν οι συνολικές οφειλές του προσώπου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ.
 3. Όταν ο αιτών έχει ήδη υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, αν πρόκειται για έμπορο, ή αίτηση υπερχρεωμένων του ν. 3869/2010 ή αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας του ν. 4605/2019, στις λοιπές περιπτώσεις. Τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020, εφόσον προηγουμένως παραιτηθούν από τις ως άνω διαδικασίες. 
 4. Όταν ο αιτών έχει ήδη υπαχθεί σε μία από τις ως άνω διαδικασίες ή στη διαδικασία του ν. 4307/2014 (νόμος Δένδια) και δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 15 μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής. 
 5. Όταν δεν έχουν ακόμη παρέλθει δώδεκα μήνες από την ολοκλήρωση προηγούμενης διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. 
 6. Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, εάν πριν την υποβολή της αίτησης έχει λυθεί και έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
 7. Όταν ο αιτών, ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής ή εταίρος, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ορισμένα αδικήματα (ιδίως φοροδιαφυγή, ξέπλυμα, υπεξαίρεση, απάτη, καταδολίευση δανειστών κλπ) σε βαθμό κακουργήματος (εκτός εάν πρόκειται για το αδίκημα της απάτης σε βάρος του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οπότε αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος). Ειδικά για τους διευθύνοντες συμβούλους, διαχειριστές, εταίρους των νομικών προσώπων πρέπει το αδίκημα να έχει τελεστεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Ποιές οφειλές ρυθμίζονται:

 1. Μπορούν να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνον προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό προς τους χρηματοδοτικούς φορείς υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.
 2. Μπορούν να ρυθμιστούν και εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% (μείωση εισοδημάτων κατά 20% ή διατήρηση εισοδήματος σταθερού και αύξηση δαπανών κατά 20%). 

Κανόνες ρύθμισης οφειλων :

Ο Νόμος θέτει σε τράπεζες και διαχειριστές δανείων συγκεκριμένους κανόνες ρύθμισης οφειλών, όπως:

 1. H ικανότητα αποπληρωμής, δηλ. ότι ο οφειλέτης πρέπει να πληρώνει βάσει των εισοδημάτων του καθώς και αυτών των εγγυητών του
 2. H αρχή της μη χειροτέρευσης θέσης πιστωτή, δηλ. ότι κανένας πιστωτής δεν δύναται να λάβει λιγότερα χρήματα από όσα θα λάμβανε σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη και των εγγυητών του
 3. H σύμμετρη ικανοποίηση πιστωτών, δηλ. ότι τα χρήματα του οφειλέτη πρέπει να μοιραστούν αναλογικά, έτσι ώστε να καλύψουν όλους τους πιστωτές (δημοσίου και χρηματοπιστωτικού τομέα).

Αριθμός δόσεων:

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης της ρύθμισης των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, χωρίς να τίθεται όριο στον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Όμως, για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης, οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις

Διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μπορούν να διαγραφούν απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσης από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Παράλληλα μπορεί να διαγραφεί ακόμη και βασική οφειλή προς το Δημόσιο, ωστόσο δεν μπορεί να διαγραφεί βασική οφειλή από παρακρατούμενους (π.χ. φόρος από μισθωτή εργασία, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τόκους ή μερίσματα) ή επιρριπτόμενους φόρους (π.χ. ΦΠΑ) ούτε και οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. 

Πως επηρεάζονται συνοφειλέτες ή εγγυητές;

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών που καταρτίζεται μεταξύ πιστωτών και οφειλέτη δεν επηρεάζει καταρχήν τους τυχόν συνοφειλέτες ή εγγυητές, οι οποίοι εξακολουθούν να ευθύνονται με τους ίδιους όρους. Ακόμη δηλαδή και στην περίπτωση που η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών προβλέπει μερική διαγραφή της οφειλής, ο εγγυητής εξακολουθεί να ευθύνεται για το συνολικό ποσό της οφειλής ως είχε διαμορφωθεί χωρίς τη διαγραφή. Συνεπώς, θα πρέπει παράλληλα να υποβάλλεται αίτηση και από αυτούς, προκειμένου να ρυθμιστούν και οι δικές τους οφειλές.

Θεσμικό Πλαίσιο:

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο..

http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_yliko/