“Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης»

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.

Ποίοι Είναι Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

Γ.1 Στην κατηγορία «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII (Πίνακας Α) της παρούσας πρόσκλησης,
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του
  επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την
  ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους
  ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία,

Γ.2 Στην κατηγορία «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (με τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία,
 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII (Πίνακας Β) της παρούσας προκήρυξης,
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

Γ.3 Στην κατηγορία «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII (Πίνακας Β) της παρούσας προκήρυξης,
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
 • Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Για τις υποσύσταση επιχειρήσεις ορίζεται η υποχρέωση να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης για εγκατάσταση που διαθέτουν εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Γ.4 Στην κατηγορία «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ – ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (που δεν έχουν τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

 • Να μην έχουν κλείσει δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία,
 • Να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII (Πίνακας Β) της παρούσας προκήρυξης,
 • Να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Γ.1)

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις
1.2 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση
προσβασιμότητας των ΑμεΑ
1.3 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
1.4 Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Υδατος
1.5 Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
1.6 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων
2. Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός
2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
2.2 Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά)
2.3 Εξοπλισμός ΑΠΕ (ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα)
2.4 Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.5 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
2.6 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
3. Δαπάνες Προς Τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
3.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων
3.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και μελετών
3.3 Δαπάνες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας ή και
περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 50001 ή ISO 14001)
3.4 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον
3.5 Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Γ.2, Γ.3, Γ.4)

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις
1.2 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση
προσβασιμότητας των ΑμεΑ
1.3 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
1.4 Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
1.5 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων
2. Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός
2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
2.3 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης
2.4 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης
2.5 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
3. Δαπάνες Προς Τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
3.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων
4. Δαπάνες Προσωπικού*
4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
4.2 Εκπαίδευση Προσωπικού

Ποσοστό Χρηματοδότησης:

Το ποσοστό ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις είναι 65% και για Μεσαίες Επιχειρήσεις 55%.

Προϋπολογισμός έργων:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000,00€ έως 300.00,00€.

Περίοδος Υποβολής:

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

 • Έναρξη υποβολής προτάσεων : 10/09/2019 ώρα 13:00
 • Λήξη υποβολής προτάσεων: 24/02/2019 ώρα 15:00