Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/20

Προκηρύχθηκε το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.
Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση τη ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια:

Στο καθεστώς υπονται επενδυτικά σχεδια που αφορούν:

 • Στο καθεστώς υπονται επενδυτικά σχεδια που αφορούν:
 • Την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων.
 • Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 αστέρων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
 • Την επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης κτηρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων
 • Την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων 
 • Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων
 • Την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία σχέδια (δεν περιλαμβάνονται τα προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις)
 • Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον,
  • α) φέρουν τον τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
  • β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές
   • i. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ.
   • ii. Παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χλμ από τα σύνορα)
   • iii. Νησιωτικές περιοχές (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων)
  • γ) κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών και
  • δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου:

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

 • 1.000.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις 
 • 500.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 250.000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50.000€ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
 • Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης (υπό προϋποθέσεις).
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
 • Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων. 
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ. 
 • Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. 
 • Τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Ποσοστό Ενισχύσεων:

Κάτωθι αποτυπωνονται τα ποσοτά ενισχυσης ανα μέγεθος της επιχείρησης

Η παρεχόμενη ενίσχυση δύναται να λάβει τη μορφή επιχορήγησης, φορολογικής απαλλαγής, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Οι τρεις πρώτες μορφές παρέχονται σε συνδυασμό, ενώ το κόστος της δημιουργούμενης απασχόλησης μεμονωμένα.

Περίοδος Υποβολών:

 Η έναρξη υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 5 Σεπτεμβρίου 2022 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5 Δεκεμβρίου 2022.