Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω Π.Α.Α. 2014-2020 (CLLD/LEADER)

Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές έως μεγάλες υφιστάμενες επιχειρήσεις και υπό ίδρυση επιχειρήσεις οι οποίο δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες και έχουν ως έδρα τις περιοχές παρέμβασης της Δράσης.

Ποιες Είναι οι Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως έναρξη επιλεξιμότητας θεωρείται η οριστική υποβολή της αίτησης. Ενδεικτικά αναφέρονται κάτωθι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 2. Αγορά εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τ τη λειτουργία της επένδυσης.
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων.
 4. Απόκτησή πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή και εθνικά πρότυπα.
 5. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας
 6. αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 7. Δαπάνες όπως απόκτησης ή ανάπτυξης λογισμικού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 8. Δαπάνες προβολής
 9. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
 10. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου.
 11. Αμοιβές προσωπικού

Όρια Επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχοριγησεις και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Η ενίσχυση δύναται ν’ ανέλθει έως και 65% των επιλέξιμων δαπανών.

Περίοδος Υποβολής

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο ΠΣΚΕ, και θα πραγματοποιείται από 06/05/2019 ώρα 13:00 έως 05/08/2019 και ώρα: 15:00

Σχετικά Αρχεία